Luftforsvarets Veteraner

Radarstation Skagen

Radarstation Skagen

Enhedsbetegnelse: Flyverdetachement Skagen (FLD Skagen).

Flyverdetachement 601 (FLD601).

Eskadrille 601 (ESK601).

Radarhoved Skagen (RH Skagen).

Placering: 5744N 1036E, Batterivej, Skagen.

Periode: 15. januar 1956 – .

Kaldesignal: BLUELIGHT (1956 – 2003).

Udstyrstyper: AN/FPS-8 søgeradar (1956 – 1964).

AN/FPS-88 søgeradar (1964 – 1977).

AN/FPS-110 søgeradar (1977 – ).

RAT 31DL søgeradar (2002 – ).

AN/TPS-10D højdefinderadarer (1956 – 1958).

AN/FPS-6A højdefinderradarer (1958 – ).

Den første radarstation blev oprettet på Skagen allerede i december 1940. Det drejede sig om en tysk kystradarstation, som var placeret helt ude på Grenen.
Da et egentligt kontrol- og varslingssystem blev opbygget i 1942-43, fik også Skagen et omfattende radaranlæg.

Da Flyverkommandoen i 1952 skulle træffe beslutning om placeringen af de radarstationer, man forventede at få som våbenhjælp fra U.S.A., blev det hurtigt klart, at en realistisk mulighed i Nordjylland ville være Skagen.
Den 24. november 1952 kunne man i Skagens Avis læse:
“Efter hvad Skagens Avis erfarer, vil Skagen i nær Fremtid blive Garnisonsby, idet Luftvaabnet paatænker at stationere 100 specialuddannede Soldater i Skagen med det formaal at udbygge Radar nettet omkring Grenen, der derefter vil komme til at danne et uundværligt led i hele Lufttrafikken. «
Der kom til at gå godt 3 år, inden Skagens Avis kunne vende tilbage til “historien” om, at Skagen skulle være garnisonsby. Men denne gang var det en kendsgerning.
Flyverkommandoen havde nemlig i en Generel Befaling nr. 3 af 17. januar 1956 bestemt, at Flyverdetachement Skagen skulle oprettes pr. 15 januar 1956.

 Og dagen efter kunne Skagens Avis skrive:
“Idag ankom fra Flyvestation Aalborg 30 mand af den styrke på hundrede, som i fremtiden skal stationeres i Skagen. De er foreløbig indkvarteret på Hotel Højengran, middagen var flæske steg og orangegrød og skulle huse soldaterne til kasernen bliver færdig næste aar. Soldaterne vil komme til at præge bybilledet og vil sikkert blive modtaget med venlighed af skagboerne, en venlighed som i hvert fald hos det svage køn vil grænse til begejstring. Hæren vil sikkert blive nødt til at tage defensiven i dette tilfælde!” 

Ja tænk, sådan skrev man i 1956.
Den 12. september 1956 kunne man holde rejsegilde på flyvevåbnets kaserne på Jens Winthersvej, og kort før jul tog man kostforplejningen i brug, hvorefter man så småt kunne begynde at flytte ind fra Højengran. Under festlige former blev den smukke kaserne indviet den 16. maj 1957.

Inden den officielle overdragelse fandt sted, marcherede 3. regiments musikkorps og detachementets soldater gennem byen til den nye kaserne, hvor de blev modtaget af de mange indbudte gæster fra forsvaret og fra byen. Forsvarets Bygningstjeneste fik megen ros, fordi kasernen var bygget i røde mursten og med rødt tegltag, så den nærmest lignede en stor trelænget gård, som føjede sig smukt ind i det traditionelle bybillede i Skagen.
Kaptajn T.T. Møller fra bygningstjenesten overdrog kasernen til flyvevåbnet, repræsenteret ved chefen for Flyvestation Aalborg, oberst T.V.G .Nielsen, som bl.a. udtalte håbet om fortsat godt samarbejde mellem flyvevåbnet og Skagen by. De mange ønsker om godt samarbejde mellem flyvevåbnet og byen bar frugt, og snart blev flyverdetachementet et både naturligt og velset element i Skagen. Bortset fra at man var placeret i en gammel tysk bunker, formede radarstationens udvikling sig på mange måder parallelt med Skrydstrups. 

ESK601 operationsområde på Batterivej 1996. (Foto: RHSKA).

Man fik indledningsvis en FPS—8 og 2 TPS—10D ligesom de øvrige stationer. Højdefinderne her blev også snart erstattet af FPS-6ere, og søgeradaren blev ligesom Skrydstrups modificeret til FPS—88 og siden udskiftet med en FPS—110. 

Som de øvrige radarstationer ændrede også Skagen status fra flyverdetachement til flyvestation den 1. september 1970. Samtidig fik de operative og senere tillige uddannelsesmæssige funktioner under flyvestationen betegnelsen Eskadrille 601.

Ombygningen til NADGE gik særligt stærkt her på Skagen, hvor stationen faktisk allerede den 17. juni 1971 var klar som den første NADGE station i Europa.

Stationens besætning blev reduceret i forbindelse med nedskæringerne i 1982, men da man samtidig overtog den uddannelsesopgave, som hidtil havde påhvilet Flyvestation Kagerup, betød denne nedskæring ikke de store reduktioner for stationen. Kurserne, blev oprettet i.f.m. BALTNET (Baltic Air Surveillance Network), der har til formål at udvikle og oprette et fælles overvågnings-system. Ud over det faglige ved disse kurser var formålet desuden at indføre eleverne i det danske samfund. Både offentlige og private arbejdspladser besøgtes. Siden 1982 har lidt over 3000 elever gennemgået kurser ved skolen.

Den 1. november blev K og V- skolen officielt oprettet i Skagen. Enheden blev benævnt ESK601-U og varetager KVG´s centraliserede operative uddannelser. Endvidere afvikles også dansk-norske kurser for Hjemmeværnet og Søværnet. I slutningen af 1998 gennemførtes, som et led i regeringens Øst samarbejde , et teknisk kursus for elever fra de baltiske lande efterfulgt af yderligere syv - såvel tekniske som operative kurser - i 1999.

På det operative område har ESK 601, som den eneste KVG enhed, siden 1995 deltaget tre "Partnership for Peace" (PfP) øvelser, som er blevet afviklet i det nordtyske luftrum. I forbindelse med øvelserne har  GCI-personel fra Tyskland, Sverige, Polen og Finland været tilknyttet Operationsafdelingen. Øvelsen COOPERATIVE JAGUAR  som stationen deltog i havde til formål at træne multinationale styrker i FN-regi. 

Følgende billeder viser radarstyper anvendt på FLD 601 Skagen d.v.s. kun typerne: AN/FPS-6, AN/FPS-8, RAT 31DL, AN/FPS-88.

I november 1995 indgik Flyvematerielkommandoen kontrakt om levering af en 3-d radar til erstatning for den i 1977 anskaffede AN/FPS-110 radar. Valget faldt på Alenia Marconi RAT 31DL, der skulle leveres medio 1998. Pga. ændringer til designet, forårsaget af for ældet datalogi, blev leveringen udskudt til marts 2000. Heller ikke denne leveringstermin kunne overholdes, og først den 21. juni 2002 kom radaren til Skagen. Mange problemer med radaren bevirkede, at den i december 2007 endnu ikke er endelig godkendt til operativ brug. ESK601 blev som den første K&V-enhed udstyret med NADGE UPDATE udstyr. Installationen fandt sted i perioden 28. juni 1999 til 1. november 1999. Forsvarsaftalen af 25. maj 1999 indførte en to-centerstruktur i K&V-systemet. Dette indebar, at ESK601 skulle ændre status til Radarhoved og kaserneområdet skulle afhændes. Den 1. juli 2003 blev Radarhoved Skagen oprettet, nu udelukkende med teknisk bemanding. Den egentlige produktion er at levere radarbillede til CRCKAR. Det operative personel blev overført til Kontrol- og Luftforsvarscenter Vest i Karup. Kaserneområdet på Jens Winthersvej blev pr. 31. december 2003 afhændet til Skagen kommune for 4,7 mio. kroner. Kommunen videresolgte i slutningen af 2005 området til en privat investor, der i marts 2008 begyndte nedrivning af kasernen, og Jens Winthersvej 29- 31 vil i fremtiden huse et ferie- og kongreshotel.

Chefer:

1956 - 1964 Kaptajnløjtnant/Kaptajn/Major E. Jung

1964 - 1970 Major J. P. Andersen

1970 - 1971 Major C.E.O. Jensen

1971- 1977  Major J.M.B. Jørgensen

1977 - 1981 Major L.L. Poulsen

1981 - 1984 Major J. Abrahamsen

1984 - 1986 Major P.O. Gjelten

1986            Major B. Løkkegaard

1986 - 1987 Kaptajn  B.P. Schou

1987 - 1991 Major B.I. Petersen

1991 - 1995 Major C.R. Petersen

1995 - 1996 Major T.E.Nielsen

1997 - 1997 Major S.H. Hartov

1997 - 1998 Major M. R. Bygholm

1998 - 1999 Kaptajn B. K. Nielsen

1999 - 2002 Major O. J. Nielsen

2002 - 2005 Major A.W. Møller

2005 -          Major  L. Jensen

Den 1. juli 2003 blev ESK nedlagt og enheden blev Radarhoved (RH) Skagen.

Ivan Toft 24.08.2019 15:29

billede 2 er ikke en FPS-88 antenne og heller ikke en FPS-8
der er stor fysisk forskel

Der har stået FPS-8 i de seksbenede tårne på 501, 502 og 602

Ivan Toft 24.08.2019 05:58

billede 2 er ikke en FPS-88 antenne og heller ikke en FPS-8
der er stor fysisk forskel

Ivan Toft 24.08.2019 05:52

Søger billede fra før FLD 601 blev iklædt kupler

Der var vist FPS-8 og højdefindere

IVAN TOFT 11.06.2018 13:07

JOHN Billede 4 er vist et firkantet muret tårn
I DK har FPS 88 kun været placeret i ståltårne med radome. SKA/SKP

Kaj Povlsen 12.06.2018 06:39

Hej Ivan. Tak for oplysningen. Radarer vil fremover blive vist som typer ikke placering, da de er under kuppel for det meste. Oplysninger altid velkommen.Mvh

Kaj Povlsen 11.06.2018 06:59

Hej John. Tak for din henvendelse. Man bliver altid klogere. Jeg retter til. Hvis du falder over andet, så sig til. Venlig hilsen Kaj

Ivan Toft 24.02.2018 14:20

De fire billeder over RAT31 DL viser næppe skagen

John Andresen 10.06.2018 18:55

forsat :
Billede 4 er AN/FPS-88 placeret på dansk tårn (6 kantet)

John Andresen 10.06.2018 18:54

Hej Kaj
Billede 1 er AN/FPS-6
Billede 2 er AN/FPS-88 - formentlig fra USA pga. bygningen
Billede 3 er Martello, der kører på Bornholm
læs næste

Kaj Povlsen 25.02.2018 08:10

Hej Ivan. Du har ret, men det var de billeder jeg havde af udstyret. Hvis du har fotos der viser radarene på Skagen bringer jeg dem gerne på hjemmesiden.mvh Kaj

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...